Skip Navigation LinksAna Sayfa > Hakkımızda > Görev ve Yetkiler

 

 

 

 

 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ,
ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç veKapsam

 

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların gayesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilâtının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esasları ile Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı birimlerin kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b)BölgeMüdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünü,

c)BölgeMüdürü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürünü,

d)ŞubeMüdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şube Müdürlüğünü,

e)Şube Müdürü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne Bağlı Şube Müdürü,

 

 

İKİNCİBÖLÜM:

Taşra Teşkilatının Görev ve Yapısı

İllerdeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

İllerdeki Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a)İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b)Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,

c)Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ç)Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin planlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmakveya yaptırmak,

d)Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini planlamak, uygulamak,

e)Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

f)Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g)Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesisetmek,

ğ)Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş veişlemlerini yürütmek,

h)Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek,